ຫນ້າຫລັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ຫນ້າຫລັກ ຂ່າວ
ແຜນຍຸດທະສາດ
ເພື່ອການພັດທະນາ
ຮູບແຜນຜັງຍຸດທະສາດຂອງ ມວສ
    ລາຍການແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອການພັດທະນາຂອງ ມວສ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 1. ປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ ມວສ ຄືນໃໝ່.
 2. ປັບປຸງສະພາຕ່າງໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ມີການເຄື່ອນໃຫວເປັນປົກກະຕິ.
 3. ມີໂຮງໝໍຕົວແບບທາງດ້ານການສິດສອນ ແລະ ຝືກປະຕິບັດຕົວຈິງທາງດ້ານຄລີນິກ.
 4. ມີລະບຽບການຄັດເລືອກແລະຮັບນັກສືກສາເຂົ້າຮຽນຢ່າງຈະແຈ້ງຊັດເຈນ.
 5. ມວສ ຕ້ອງບັນລຸຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ(QA)ຂອງກະຊວງສຶກສາທີການແລະກິລາ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
 6. ນັກສືກສາທີ່ ຈົບຈາກ ມວສ ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ສັງຄົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ສາມາດ ເຂົ້າສູ່ຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
 7. ມີຫລັກກສູດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນຂົງເຂດແລະສາກົນຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບຂອງ ປະຊາຊົນ(ມີທຸກສາຂາວິຊາຊີບ, ລະດັບວຸດທິ).
 8. ສໍາເລັດການສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລຫລັງໃໝ່ (ຕຶກອາຄານບໍລິຫານ ແລະ ການປົກຄອງ, ຕຶກຄະນະ ວິຊາຕ່າງໆ, ສູນພັດທະນາການສຶກສາແລະການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ສູນການຮຽນຮູ້ ແລະອື່ນໆ).
 9. ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍ ມະຫາວິທະຍາໄລຫລັງໃໝ່ຢູ່ດົງໂພສີ.
 10. ມີອາຈານສອນຢ່າງພຽງພໍທາງດ້ານຈໍານວນ ແລະມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມກັບແຕ່ລະຫຼັກສູດ.
 11. ມີຫ້ອງພາກສະແດງ, ຫ້ອງສາທິດ, ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຫ້ອງຝືກທັກສະຢ່າງພຽງພໍ.
 12. ມວສ ມີສີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊິວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງຄູອາຈານ ແລະນັກສືກສາ (ມີຫໍພັກ,ຫໍອາຫານ, ສະຖານທີ່ ພັກຜ່ອນ ແລະ ສູນອອກກໍາລັງກາຍ ສະໜາມ ກິລາ ແລະ ສີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ).
 13. ສໍາເລັດການສ້າງຕັ້ງສູນ ICT ແລະ ຕິດຕັ້ງ ລະບົບ WIFI ຄວາມໄວສູງ.
 14. ມີລະບົບການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
 15. ມີທີມງານຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດຄົບທຸກສາຂາວິຊາ.