ໜ້າຫລັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ໜ້າຫລັກ ຂ່າວ

ກອງປະຊຸມ ອານຸມັດ ຮັບຮອງແຜນການຮຽນ-ການສອນ ໃນການເຊື່ອມສານວຽກງານການໃຫ້ວັກຊິນເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ