ຫນ້າຫລັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ຫນ້າຫລັກ ຂ່າວ
ລາຍຊື່ຄະນະ
ລາຍຊື່ຄະນະຕ່າງໆພາຍໃນ ມວສ
ລໍາດັບ ຊື່ຄະນະ ເຊື່ອມຕໍ່
1 ຄະນະວິທະຍາສາດການແພດ
2 ຄະນະເພສັຊສາດ fop.uhs.edu.la
3 ຄະນະທັນຕະແພດ
4 ຄະນະພະຍາບານ
5 ຄະນະເຕັກນິກການແພດ
6 ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ