ໜ້າຫລັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວ
ຄະນະນຳ ມວສ
ດຣ ບຸນຖົມ ຊາມຸນຕຣີ(Dr Bounthone )
ອະທິການບໍດີ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
1. ຊີ້ນຳລວມລົງເລິກວຽກບໍລິຫານ
ຮສ ປອ ດຣ ອາກາວ ລີວົງສາ
ຮອງອະທິການບໍດີ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
1. ຊີ້ນຳລວມລົງເລິກວຽກບໍລິຫານ
ສຈ ປອ ດຣ ມາຍຟອງ ມາຍຊາຍ
ຮອງອະທິການບໍດີ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
1.ຊີ້ນຳວຽກງານການເງິນ
2.ຊີ້ນຳຄະນະທັນຕະແພດ
ດຣ ຄຳປະສົງ ເສດຖາວັນໄຊ
ຮອງອະທິການບໍດີ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
1.ຊີ້ນຳວຽກງານພົວພັນການຕ່າງປະເທດ
2.ຊີ້ນຳຄະນະແພດສາດ
3.ຊີ້ນຳສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ
ແລະພັດທະນາການສືກສາ
ດຣ ສົມໃຈ ລາດສະວົງ
ຮອງອະທິການບໍດີ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
1.ຊີ້ນຳວຽກງານວິຊາການການຮຽນການສອນ
2.ຊີ້ນຳຫ້ອງການວິຊາການ
3.ຊີ້ນຳຄະນະເພສັຊສາດ