ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ວິໄສທັດ

 

  ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ) ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບແຫ່ງດຽວໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນ ດ້ານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີ ຄຸນນະພາບດີເລີດ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເຊື່ອມສານກັບພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ສາກົນ

 

ພາລະບົດບາດ

 

  ມວສ ມີພາລະຮ່ວມກັນໃນການຍົກລະດັບ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບແກ່ສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ ອັນດີງາມຂອງຊາດ.

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la