ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ website ຂອງ ມວສ

 

    ກິດຈະກໍາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ

         ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ    !!! ຂ່າວໃໝ່ !!!

         - ​ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

              ປະລິນຍາຕີການແພດ

              ປະລິນຍາຕີເພສັຊສາດ

              ປະລິນຍາຕີທັນຕະແພດສາດ

              ປະລິນຍາຕີວິເຄາະການແພດ

              ປະລິນຍາຕີພະຍາບານ

              ປະລິນຍາຕີຜະດຸງຄັນ

              ປະລິນຍາຕີກາຍຍະບໍາບັດ

 

              ອະນູປະລິນຍາເພສັຊສາດ

              ອະນູປະລິນຍາຕີວິເຄາະການແພດ

              ອະນູປະລິນຍາພະຍາບານ

              ອະນູປະລິນຍາຜະດຸງຄັນ

              ອະນູປະລິນຍາຊ່າງອົງຄະທຽມ

              ອະນູປະລິນຍາລັງສີການແພດ

              ອະນູປະລິນຍາສາທາລະນະສຸກສາດ

         - ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

         - ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

         - ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ແຂວງຈໍາປາສັກ

         - ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກ ແຂວງອຸດົມໄຊ

         - ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກ ແຂວງຊຽງຂວາງ

         - ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກ ແຂວງວຽງຈັນ

         - ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

 

 

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la