ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຄະນະເພສັຊສາດ

 

  ຄະນະເພສັຊສາດ ກໍເປັນອີກຄະນະນຶ່ງໃນ ມວສ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເລກທີ່ 417/ກຊສ. ລົງວັນທີ່ 10/3/2009 ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ຄພສ ແມ່ນສະຖາບັນສຶກສານຶ່ງ ທີ່ມີພາລະບົດບາດໃນການກໍ່ສ້າງແລະບໍາລຸງສ້າງເພສັຊກອນໃນທຸກລະດັບ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດລວບລວມ ພັດທະນາດ້ານເພສັຊສະກຳ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການສົ່ງເສີມ ແລະ ນຳໃຊ້ຢາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແກ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ຄພສ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນວິທະເຂດດຽວກັນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ແລະ ມີໂຄງປະກອບສ້າງດ້ວຍ 2 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາວິທະຍາສາດເພສັຊກໍາ ແລະ ພາກວິຊາບໍລິບານເພສັຊກໍາ, ແລະ ມີ 2 ພະແນກຄື: ພະແນກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ-ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະ ພະແນກວິຊາການ-ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ ຄະນະບໍດີ 1 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ 3 ທ່ານ ແລະ ມີພະນັກງານອາຈານທັງໝົດ 57 ຄົນ ຊຶ່ງມີທັງລະດັບປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຕີ. ຄພສຊ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນດ້ວຍ 3 ຫຼັກສູດຄື: ຫຼັກສູດເພສັຊສາດຊັ້ນກາງລະບົບ 3 ປີ, ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີເພສັຊສາດລະບົບ 5 ປີ ແລະ ປະລິນຍາໂທເພສັຊສາດ 2 ປີ ແມ່ນລະບົບຮຽນຮ່ວມກັນ 4 ປະເທດ (master en pharmacie de trans régional) ຄື: ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ຝຣັ່ງ. ການຮຽນ-ການສອນປະກອບ ດ້ວຍພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຢູ່ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຝຶກປະຕິບັດຢູ່ໂຮງໝໍ, ໂຮງງານຜະລິດຢາ, ສະຖາບັນ ການແພດການຢາພື້ນເມືອງ, ສູນວິໄຈຢາ, ສູນສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ, ຢູ່ຮ້ານຂາຍຢາ, ຢູ່ສາງເກັບມ້ຽນຢາ ແລະ ຢູ່ຊຸມຊົນເຊັ່ນ: ນັກສຶກສາປີທີ່ຫ້າຜ່ານການຮຽນທິດສະດີ ແລະ ຝຶກຫັດຕົວຈິງຢູ່ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຢູ່ໂຮງໝໍ ໂຮງງານສູນກາງແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ລົງໄປຝຶກປະຕິບັດຢູ່ຊຸມຊົນຕ່າງແຂວງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເປັນເວລາ 1 ເດືອນ. ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າມາຮຽນແມ່ນໄດ້ຜ່ານການຮຽນວິຊາວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ ວິຊາການແພດພື້ນຖານຢູ່ຄະນະ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ກ່ອນເປັນເວລາ 1 ປີ ແລ້ວຈື່ງມາສຶບຕໍ່ຮຽນປີທີ່ 2 ທີ່ ຄພສຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ ມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນຮັບເຂົ້າຮຽນປີທີ່ 1 ໂດຍກົງໂລດຢູທີ່ຄະນະ. ແຕ່ລະສົກຮຽນສາມາດຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຈໍານວນ 100-120 ຄົນຕໍ່ປີ ສໍາລັບຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ແລະ 30-40 ຄົນຕໍ່ປີ ສໍາລັບຫຼັກສູດການຢາຊັ້ນກາງ ແລະ ສາມາດສອບເສັງຈົບຈໍານວນ 1456 ຄົນ (ຈໍານວນລວມ) ຊຶ່ງສາມາດໄປປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຢູ່ໂຮງໝໍ ໂຮງງານ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາໃນທົ່ວປະເທດ. ຄະນະເພສັຊສາດໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບຫຼາຍປະເທດເພື່ອຍົກລະດັບອາຈານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ ເຊັ່ນ : ຝຣັ່ງ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈຍ.

        ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຄະນະເພສັຊສາດ

        ພາລະບົດບາດ (.pdf file)

        ກິດຈະກໍາ ແລະ ວຽກເດັ່ນ

 

ບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ຕຶກ 3 ຊັ້ນ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ 00856 (0)21

ແຟັກ 00856 (0)21

Email faculty.pharmacy@uhs.edu.la

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la