ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຄະນະຫຼັງມະຫາວິທະຍາໄລ

 

  ຄະນະຫຼັງມະຫາວິທະຍາໄລ ກໍ່ແມ່ນອີກຄະນະນຶ່ງຂອງ ມວສ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເລກທີ 420 /ກຊສ. ລົງວັນທີ 10/3/2009 ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ຄຫຼມ ແມ່ນສະຖາບັນສຶກສານຶ່ງ ທີ່ມີພາລະບົດບາດໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃນລະດັບເໜືອປະລິນຍາຕີ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການ ທາງວິຊາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນ ມວສ ບັນດາກົມ ແລະ ສູນຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ຄຫຼພ ປະກອບດ້ວຍ 2 ສູນຄື: ສູນຝຶກອົບຮົມຫຼັງປະລິນຍາຕີດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການພັດທະນາເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ມີ 2 ພະແນກຄື: ພະແນກບໍລິຫານ- ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ-ຄຸ້ມນັກສຶກສາ ແລະ ພະແນກວິຊາການ-ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຄະນະບໍດີ 1 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ 3 ທ່ານ ແລະ ມີພະນັກງານອາຈານທັງໝົດ 52 ຄົນຊຶ່ງມີທັງລະດັບ ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາຕີ. ແຕ່ລະສົກຮຽນສາມາດຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຈຳນວນ 100-110 ຄົນ ແລະ ສາມາດສອບເສັງຈົບ ຈໍານວນ 640 ຄົນ ຊຶ່ງສາມາດໄປປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຢູ່ໂຮງໝໍໃນທົ່ວປະເທດ. ຄຫຼລ ມີ 17 ຫຼັກສູດຄື: ຫຼັກສູດຊ່ຽວຊານຂັ້ນ I ມີ 9 ຫຼັກສູດ, ຊ່ຽວຊານຂັ້ນ II ມີ 6 ຫຼັກສູດ, ປະລິນຍາໂທ ມີ 2 ຫຼັກສູດ. ໄດ້ສົ່ງພະນັກງານໄປຮຽນ-ຝຶກອົບຮົມຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ມີການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືການລົງຝຶກຫັດພາກປະຕິບັດຕົວຈິງແຕ່ລະສາຂາວິຊາ ໃນຫລັກສູດແພດຊ່ຽວຊານ ແລະ ປື້ມແບບຮຽນໃນຫລັກສູດປະລິນຍາໂທສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ສ້າງວາລະສານການແພດລາວແລະລົງພິມເຜີຍແຜ່ 03 ສະບັບຈໍານວນທັງໝົດ 2,100 ເຫລັ້ມ, ໄດ້ເຮັດບົດຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ຈໍານວນ 58 ບົດ, ໄດ້ມີການ ຂໍອະນຸມັດຈັນນາທໍາຄົ້ນຄ້ວາຈໍານວນ 289 ສະບັບ

        ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຄະນະຫຼັງມະຫາວິທະຍາໄລ

        ພາລະບົດບາດ (.pdf file)

        ກິດຈະກໍາ ແລະ ວຽກເດັ່ນ

 

ບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ວິທະຍາເຂດດອນກອຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ 00856 (0)21

Email faculty.postgraduate@uhs.edu.la

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la