ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຄະນະພະຍາບານສາດ

 

  ຄະນະພະຍາບານສາດກໍ່ແມ່ນອີກຄະນະນຶ່ງຂອງ ມວສ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເລກທີ 419/ກຊສ. ລົງວັນທີ 10/3/2009 ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ຄພສ ແມ່ນສະຖາບັນສຶກສານຶ່ງ ທີ່ມີພາລະບົດບາດໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງສ້າງພະຍາບານ ແລະ ຜະດຸງຄັນໃນທຸກລະດັບ ພ້ອມກັນນີ້ກໍຍັງໄດ້ ກໍ່ສ້າງແລະບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານສາທາລະນະສຸກສາດຊັ້ນກາງ ແລະ ຊັ້ນສູງໃນໄລຍະທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄະນະ ສາທາລະນະສຸກສາດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບສ້າງຂອງມວສ, ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການ ດ້ານວິຊາການແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ຄະນະພະຍາບານສາດ ປະກອບດ້ວຍ3ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາພະຍາບານ, ພາກວິຊາຜະດຸງຄັນ ແລະ ພາກວິຊາກວດກາອະນາໄມແລະ2ພະແນກຄື: ພະແນກບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ- ຄຸ້ມນັກສຶກສາ ແລະ ພະແນກວິຊາການ-ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຄະນະບໍດີ 1 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ 4 ທ່ານ ແລະ ມີພະນັກງານອາຈານທັງໝົດ 49 ຄົນ ຊຶ່ງມີທັງລະດັບປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຕີ.

        ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຄະນະພະຍາບານສາດ

        ພາລະບົດບາດ (.pdf file)

        ກິດຈະກໍາ ແລະ ວຽກເດັ່ນ

 

ບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ວິທະຍາເຂດດອນກອຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ 00856 (0)21

Email faculty.nursing@uhs.edu.la

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la