ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຄະນະແພດສາດ

 

  ຄະນະແພດສາດ ແມ່ນ 1 ໃນ 7 ຄະນະວິຊາຂອງ ມວສ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ເລກທີ່ 415/ກຊສ. ລົງວັນທີ່ 10/3/2009 ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ຄພສ ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສານຶ່ງ ທີ່ມີພາລະບົດບາດໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແພດໃນທຸກລະດັບພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການ ບໍລິການດ້ານວິຊາການປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ຄພສ ມີໂຄງປະກອບສ້າງດ້ວຍ 5ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາອາຍຸລະສາດ, ສັນລະຍະສາດ, ກຸມມານເວດສາດ, ນາລີເວດສາດ ແລະ ບັນດາຂະ ແໜງລົງເລິກຕ່າງໆ ແລະ ມີ 2 ພະແນກຄື: ພະແນກບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ-ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະ ພະແນກວິຊາການ-ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ພາຍໃຕ້ ການນຳພາຂອງຄະນະບໍດີ 1 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ 3 ທ່ານ ແລະ ມີພະນັກງານອາຈານທັງໝົດ 40 ຄົນ ຊຶ່ງມີທັງລະດັບປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຕີ. ຄພສ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນດ້ວຍ 1 ຫຼັກສູດຄື ແພດສາດບັນດິດທີ່ມີໄລຍະການຮຽນ-ການສອນ 6 ປີ, ການຮຽນ-ການສອນປະກອບດ້ວຍພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຢູ່ຫ້ອງພາກສະແດງ, ຝຶກປະຕິບັດຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະ ຢູ່ຊຸມຊົນເຊັ່ນ: ນັກສຶກສາປີທີ່ຫ້າຜ່ານການຮຽນທິດສະດີ ແລະ ຝຶກຫັດຕົວຈິງຢູ່ໂຮງໝໍສູນກາງແລ້ວຕ້ອງໄດ້ລົງໄປຝຶກປະຕິບັດຢູ່ຊຸມຊົນຕ່າງແຂວງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເປັນເວລາ 1 ເດືອນ. ສ່ວນນັກສຶກສາປີທີ່ 6 ແມ່ນລົງຝຶກປະຕິບັດປະຈໍາຢູ່ຕ່າງແຂວງເປັນເວລາເກີນກວ່າ 8 ເດືອນ ກ່ອນການ ສອບເສັງເອົາໃບປະກາດສະນິຍະບັດລະດັບຊາດ. ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າມາຮຽນແມ່ນໄດ້ຜ່ານການຮຽນວິຊາວິທະຍາສາດ ພື້ນຖານ ແລະ ວິຊາການແພດພື້ນຖານ ຢູ່ຄະນະວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ກ່ອນເປັນເວລາ 3 ປີ ແລ້ວຈຶ່ງມາສຶບຕໍ່ຮຽນ ປີທີ່ 4 ທີ່ ຄພສ. ແຕ່ລະສົກຮຽນສາມາດຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຈໍານວນ 355-365 ຄົນ ແລະ ສາມາສອບເສັງຈົບ ຈໍານວນ 3635 ຄົນ ຊຶ່ງສາມາດໄປປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຢູ່ໂຮງໝໍໃນທົ່ວປະເທດ.

        ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຄະນະແພດສາດ

        ພາລະບົດບາດ (.pdf file)

        ກິດຈະກໍາ ແລະ ວຽກເດັ່ນ

 

ບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ວິທະເຂດໂຮງໝໍມິດຕະພາບ, ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ 00856 (0)21

Email faculty.medicine@uhs.edu.la

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la