ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຄະນະແພດເຕັກນິກການແພດ

 

   ຄະນະເຕັກນິກການແພດກໍ່ແມ່ນອີກຄະນະນຶ່ງຂອງ ມວສ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເລກທີ 418 /ກຊສ. ລົງວັນທີ 10/3/2009 ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ຄຕພ ແມ່ນສະຖາບັນສຶກສານຶ່ງ ທີ່ມີພາລະບົດບາດໃນການກໍ່ສ້າງແລະບໍາລຸງສ້າງນັກວິເຄາະການແພດ, ກາຍະບຳບັດ, ເຕັກນິກລັງສີຮູບພາບ ແລະ ຊ່າງອົງຄະທຽມໃນທຸກລະດັບ ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິຊາການແກ່ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ. ຄຕພ ປະກອບດ້ວຍ 4 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາວິເຄາະການແພດ, ພາກວິຊາກາຍບໍາບັດ, ພາກວິຊາ ເຕັກນິກລັງສີຮູບພາບ ແລະ ພາກວິຊາຊ່າງອົງຄະທຽມ ແລະ ມີ 2 ພະແນກຄື: ພະແນກບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ- ຄຸ້ມນັກສຶກສາ ແລະ ພະແນກວິຊາການ-ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຢູ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງຄະນະບໍດີ 1 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ 4 ທ່ານ ແລະ ມີພະນັກງານອາຈານທັງໝົດ 35 ຄົນ ຊຶ່ງມີທັງລະດັບປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທແລະປະລິນຕີ.

        ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຄະນະເຕັກນິກການແພດ

        ພາລະບົດບາດ (.pdf file)

        ກິດຈະກໍາ ແລະ ວຽກເດັ່ນ

 

ບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ວິທະຍາເຂດທາດດຳ ບ້ານຊຽງຍືນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ 00856 (0)21

ແຟັກ 00856 (0)21

Email faculty.med.tech@uhs.edu.la

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la