ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຄະນະທັນຕະແພດສາດ

 

  ຄະນະທັນຕະແພດສາດກໍແມ່ນອີກຄະນະນຶ່ງຂອງ ມວສ ທີ່ມີໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເລກທີ 416/ກຊສ. ລົງວັນທີ 10/3/2009 ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ຄທພ ແມ່ນສະຖາບັນສຶກສານຶ່ງ ທີ່ມີພາລະບົດບາດໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກເພື່ອສຸຂະພາບຜົ້ງປາກ ແລະ ແຂ້ວໃນທຸກລະດັບ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິຊາການແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ຄທພ ມີໂຄງປະກອບສ້າງດ້ວຍ 5 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາວິທະຍາສາດພື້ນຖານດ້ານທັນຕະແພດ, ພາກວິຊາສັນຍະກໍາແຂ້ວ, ພາກວິຊາທັນຕະກໍາບຸລະນະ, ພາກວິຊາທັນຕະກຳເດັກ ແລະ ພາກວິຊາແຂ້ວທຽມວິທະຍາແລະມີ 2 ພະແນກຄື: ພະແນກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ-ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະ ພະແນກວິຊາການ-ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ ຄະນະບໍດີ 1 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ 2 ທ່ານ ແລະ ມີພະນັກງານອາຈານທັງໝົດ 53 ຄົນ ຊຶ່ງມີທັງລະດັບປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທແລະ ປະລິນຕີ. ຄທພ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນດ້ວຍ ປະລິນຍາຕີ 1 ຫຼັກສູດລະບົບ 6 ປີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ 2 ຫຼັກສູດລະບົບ 2 ປີ ຄື: ສາຂາທັນຕະສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສາຂາອາຍຸລະສາດປ້ອງກັນການຊືມເຊື້ອ ໃນຜົ້ງປາກ. ການຮຽນ-ການສອນປະກອບດ້ວຍພາກທິດສະດີ, ພາກປະຕິບັດຢູ່ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຝຶກປະຕິບັດຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະ ຢູ່ຊຸມຊົນເຊັ່ນ: ນັກສຶກສາປີທີ່ຫ້າຜ່ານການຮຽນທິດສະດີ ແລະ ຝຶກຫັດຕົວຈິງຢູ່ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຢູ່ໂຮງໝໍສູນກາງ ແລ້ວຕ້ອງໄດ້ລົງໄປຝຶກປະຕິບັດຢູ່ຊຸມຊົນຕ່າງແຂວງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເປັນເວລາ 1 ເດືອນ. ຢູ່ ຄທພ ມີສະຖານທີ່ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຜົ້ງປາກ ແລະ ແຂ້ວຢູ່ກັບຄະນະ 1 ແຫ່ງ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ ແລະໃຫ້ບໍລິການ ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ, ແຕ່ລະວັນມີຄົນເຈັບເຂົ້າມາປິ່ນປົວຈຳນວນ 50-70 ຄົນ. ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າມາຮຽນແມ່ນໄດ້ຜ່ານ ການຮຽນວິຊາວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ ວິຊາການແພດພື້ນຖານຢູ່ ຄະນະວິທະຍາສາດພື້ນຖານກ່ອນເປັນເວລາ 1 ປີ ແລ້ວຈື່ງມາສຶບຕໍ່ຮຽນປີທີ 2 ທີ່ ຄທພ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ແຕ່ລະສົກຮຽນສາມາດຮັບນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນຈໍານວນ 65-75 ຄົນຕໍ່ປີ ແລະ ສາມາສອບເສັງຈົບຈຳນວນ 955 ຄົນ ຊຶ່ງສາມາດໄປປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຢູ່ໂຮງໝໍ ໃນທົ່ວປະເທດ. ຄະນະທັນຕະແພດສາດໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບຫຼາຍປະເທດເພື່ອຍົກລະດັບອາຈານ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຮຽນ- ການສອນ ເຊັ່ນ : ຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ, ເກົາຫຼີ, ຝຣັ່ງ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ

        ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຄະນະທັນຕະແພດສາດ

        ພາລະບົດບາດ (.pdf file)

        ກິດຈະກໍາ ແລະ ວຽກເດັ່ນ

 

ບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ຕຶກ 3 ຊັ້ນ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ 00856 (0)21

ແຟັກ 00856 (0)21

Email faculty.dentistry@uhs.edu.la

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la