ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຄະນະວິທະຍາສາດພື້ນຖານ

 

  ຄະນະວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ກໍ່ແມ່ນອີກຄະນະນຶ່ງຂອງ ມວສ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເລກທີ 414/ກຊສ. ລົງວັນທີ 10/3/2009 ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ຄວພ ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສານຶ່ງ ທີ່ມີພາລະບົດບາດໃນການປະກອບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາເພື່ອສຶບຕໍ່ສຶກສາວິຊາສະເພາະຢູ່ໃນຄະນະຕ່າງໆ ຂອງ ມວສ ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິຊາການແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ຄວພ ປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ພາກວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ມີ 2 ພະແນກຄື: ພະແນກບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ-ຄຸ້ມນັກສຶກສາ ແລະ ພະແນກວິຊາການ-ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຄະນະບໍດີ 1 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ 2 ທ່ານ ແລະ ມີພະນັກງານອາຈານທັງໝົດ 45 ຄົນ ຊຶ່ງມີທັງລະດັບປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຕີ.

        ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຄະນະວິທະຍາສາດພື້ນຖານ

        ພາລະບົດບາດ (.pdf file)

        ກິດຈະກໍາ ແລະ ວຽກເດັ່ນ

 

ບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ຕຶກ 3 ຊັ້ນ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ,​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ 00856 (0)21

ແຟັກ 00856 (0)21

Email faculty.basic.sciences@uhs.edu.la

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la